ფ. ენგელსი ბრძნული აზრები სამშობლოზე

არ შეიძლება თავისუფალი იყოს ხალხი, რომელიც სხვა ხალხებს
ჩაგრავს.

ფ. ენგელსი

იმდენად, რამდენადაც მოისპობა ერთი ინდივიდუმის ექსპლოატაცია მეორის მიერ, მოისპობა ერთი ერის ექსპლოატაცია მეორის
მიერ.

კ. მარქსი და ფ. ენგელსი

მუშათა მოძრაობაში ნამდვილად ეროვნული იდეები… იმავე დროს ნამდვილად ინტერნაციონალურიც არის.

ფ. ენგელსი

საჭიროა შევინარჩუნოთ ნამდვილი ინტერნაციონალური შეგნება, რომელიც ხელს უშლის ყოველგვარი შოვინისტური პატრიოტიზმის განვითარებას და სიხარულით მიესალმება ყოველ ახალ ნაბიჯის პროლეტარულ მოძრაობაში, სულ ერთია, რომელი ერისაგანაც უნდა იყოს იგი.

ფ. ენგელსი
Sidebar